Vrij beroep – definitie. Lijst van vrije beroepen

Freelance, of wat voor soort freelance? De naam zelf suggereert ongetwijfeld een soort werkgerelateerde vrijheid – maar wat betekent het eigenlijk? Hoe wordt freelance werk gedefinieerd onder de Poolse wet? Hoe rekenen leden van vrije beroepen af met ZUS? Wie kan een vrij beroep uitoefenen? Welke beroepen staan op de lijst van vrije beroepen? Zoek het uit!

Wat is een vrij beroep – definitie

Een vrij beroep heeft geen vaste definitie. Een vrij beroep wordt beschouwd als een beroep dat verder gaat dan een arbeidsrelatie. Freelancers hebben een gespecialiseerde opleiding gevolgd zodat ze een specifieke dienst professioneel kunnen uitvoeren. Een beoefenaar van een vrij beroep is een specialist in zijn of haar vak – althans in theorie. Het vrije beroep staat ook zelfstandigheid toe, maar natuurlijk ook de mogelijkheid om op basis van een arbeidscontract te werken – een voorbeeld hiervan is een arts die voor een openbare instelling werkt maar ook een privépraktijk heeft. Bovendien kunnen leden van vrije beroepen samenwerkingsverbanden aangaan.

Kenmerken van een vrij beroep

Op basis van onderzoek uitgevoerd door het Neurenberg Instituut voor Vrije Beroepen zijn de kenmerken van de vrije beroepen geïdentificeerd, namelijk

 • hoge kwalificaties, vakbekwaamheid ondersteund door praktische voorbereiding en deskundigheid,
 • activiteiten die op persoonlijke titel worden uitgevoerd,
 • de band tussen de uitvoerder en de ontvanger is gebaseerd op speciaal vertrouwen – niet alleen kennis en competentie.
 • het morele niveau van de uitvoerder vloeit voort uit het beroepsethos,
 • autonomie en onafhankelijkheid bij het nemen van beslissingen,
 • persoonlijke verantwoordelijkheid voor prestaties,
 • passende opleiding,
 • passende juridische status,
 • diensten van uitzonderlijke aard, rechtstreeks en persoonlijk verricht,
 • zelfstandig ondernemerschap,
 • verplichting tot beroepsgeheim,
 • uitoefening van het beroep buiten de arbeidsverhouding,
 • niet-kwantificeerbaarheid van de arbeidstijd,
 • wettelijke aansprakelijkheid voor schade opgelopen bij het uitvoeren van werkzaamheden.

Freelance beroep en beroep van openbaar vertrouwen

Er bestaat ook het concept van een beroep van openbaar vertrouwen, dat enger is dan een vrij beroep. Theoretisch zijn het vergelijkbare activiteiten. Het publieke vertrouwensberoep is verbonden met professioneel zelfbestuur – maar niet alle freelancers doen aan professioneel zelfbestuur – dus zijn ze geen vertegenwoordigers van het publieke vertrouwensberoep. Beide beroepen zijn verbonden door een standaard van beroepsethiek – maar alleen het public trust beroep staat onder toezicht van het professionele zelfbestuur, dat ervoor zorgt dat het beroep op de juiste manier wordt uitgeoefend. Het vrije beroep biedt meer vrijheid, maar tegelijkertijd minder verantwoordelijkheid dan het openbare beroep. De regels voor vrije beroepen hebben te maken met economische kwesties. Een vertrouwensberoep daarentegen is een zorg voor het algemeen welzijn ten behoeve van het algemeen belang. De volgende beroepen zijn vertrouwensberoepen: advocaat, juridisch adviseur, notaris, deurwaarder, gerechtsauditeur, arts, dierenarts, tandarts, apotheker, verpleegkundige, verloskundige, laboratoriumdiagnosticus, psycholoog, accountant, belastingadviseur, octrooigemachtigde, architect, bouwkundig ingenieur, stedenbouwkundige, fysiotherapeut.

Het vrije beroep in het licht van de wet op de forfaitaire inkomstenbelasting

Krachtens de wet van 20 november 1988 betreffende de forfaitaire inkomstenbelasting op bepaalde door natuurlijke personen verworven inkomsten, worden niet-agrarische economische activiteiten uitgevoerd door entiteiten als:

 • arts,
 • denstist,
 • dierenarts,
 • paramedicus,
 • verpleger,
 • vroedvrouw,
 • tandtechnicus,
 • veldsmid,
 • architect,
 • vertaler,
 • leraar

Als de activiteit niet wordt uitgeoefend voor privépersonen en organisatorische eenheden zonder rechtspersoonlijkheid, voor natuurlijke personen ten behoeve van hun niet-agrarische economische activiteit, wordt de uitoefening van de activiteit zonder dienstverband op grond van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst van lastgeving, een overeenkomst om een specifieke taak uit te voeren of andere overeenkomsten van soortgelijke aard die verband houden met het uitgeoefende beroep, beschouwd als de persoonlijke uitoefening van een vrij beroep.

Lijst van vrije beroepen in personenvennootschappen

De beroepen die het recht hebben om personenvennootschappen op te richten overeenkomstig artikel 88 van het Wetboek van handelsvennootschappen zijn:

 • advocaat,
 • apotheker
 • architect,
 • registeraccountant,
 • verzekeringsmakelaar
 • beleggingsadviseur,
 • belastingadviseur,
 • civiel ingenieur,
 • accountant,
 • dokter,
 • tandarts,
 • paramedicus,
 • effectenmakelaar,
 • notaris,
 • verpleegster,
 • verloskundige,
 • fysiotherapeut,
 • advocaat,
 • octrooigemachtigde,
 • taxateur,
 • beëdigd vertaler.

Vrij beroep en belastingkwesties en economische activiteit

Zoals vermeld, wordt de definitie van een vrij beroep gespecificeerd in de wet op de forfaitaire inkomstenbelasting voor bepaalde inkomsten die door natuurlijke personen worden verdiend. In dit geval is het niet mogelijk om een vrij beroep uit te oefenen in het kader van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst van bepaald werk, een overeenkomst van opdracht voor bedrijven en organisaties. In overeenstemming met de wijziging die op 1 januari 2021 is ingevoerd, is het vaste tarief op het geregistreerde inkomen voor een freelancer 17 procent – voorheen werd het belast tegen 20 procent.

Freelance beroep en sociale zekerheidsbijdragen

Personen die een vrij beroep uitoefenen als onderdeel van hun bedrijfsactiviteit moeten voldoen aan hun sociale verzekeringsverplichtingen. Freelancers zijn meestal zelfstandigen, dus moeten ze sociale bijdragen betalen op dezelfde basis als ondernemers – en als ze aan de relevante voorwaarden voldoen, kunnen ze profiteren van een startersaftrek.

Het vrije beroep en de kleine socialezekerheidsinstelling

Kunnen leden van het vrije beroep profiteren van het Klein Sociaal Verzekeringsfonds? Het Klein Sociaal Verzekeringsfonds is beschikbaar voor personen die in het voorgaande jaar een beroepsactiviteit hebben uitgeoefend als: schepper en kunstenaar, freelancer, vennoot in een vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap of een eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, evenals een persoon die een openbare of niet-openbare school en een andere vorm van kleuteronderwijs, een instelling of een onderwijsteam leidt. Het wordt echter aanbevolen dat vertegenwoordigers van het freelance beroep in hun individuele geval een aanvraag indienen bij het Sociale Verzekeringsinstituut.

Freelance vs. freelance

Freelance werk wordt vaak beschouwd als freelance werk. Dit is eigenlijk maar een spreekwoordelijke term, want de feitelijke verschillen tussen een freelancer en een freelancer zijn aanzienlijk, maar ze hebben ook gemeenschappelijke kenmerken. Laten we beginnen met de basiskenmerken van werken als freelancer:

 • er zijn geen vereisten op het gebied van opleiding of gespecialiseerde vaardigheden – zoals het geval is bij het beroep van freelancer,
 • het is mogelijk om taken uit te voeren op basis van een contract voor specifiek werk, een overeenkomst van lastgeving, in het kader van een eenmanszaak (of een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) en op basis van een deeltijdse arbeidsovereenkomst,
 • geen specifieke gedragsregels voor bepaalde vrije beroepen – zoals de eed van Hippocrates voor artsen),
 • de verantwoordelijkheid voor het uitgevoerde werk, in het geval van een freelancer, is vastgelegd in een specifiek contract,
 • de vergoeding wordt bepaald voor de uitvoering van een specifieke dienst.

Het gemeenschappelijke kenmerk van beide beroepstypes is ongetwijfeld dat hun activiteiten persoonlijk worden uitgevoerd.

Freelance is een concept dat niet volledig gedefinieerd en gespecificeerd is. Freelancers staan vaak sceptisch tegenover bepaalde kenmerken die volgens experts de uitvoering van hun werk definiëren. Het is ongetwijfeld een type activiteit dat gekenmerkt wordt door onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid en gespecialiseerde kennis. Het is echter goed om te onthouden dat een freelance beroep geen freelance beroep is, en tegelijkertijd heeft een freelance beroep de kenmerken van een beroep van publieke verantwoording – hoewel niet elke persoon die het beroep uitoefent een beoefenaar van publieke verantwoording is. Dit is vaak een discutabel onderwerp.

Freelance beroep – veelgestelde vragen

Wat is een vrij beroep?

Een vrij beroep is een beroep waarbij men zelfstandig werkt, zonder formele aanstelling.

Wie oefent een vrij beroep uit?

Een vrij beroep bestaat uit mensen met vaardigheden en kennis op een bepaald gebied die voor eigen rekening diensten verlenen.

Wat is geen vrij beroep?

Werk dat een vast dienstverband vereist en de uitvoering van taken binnen een organisatorische hiërarchie wordt niet beschouwd als een vrij beroep.

Wat biedt een vrij beroep?

Een vrij beroep geeft je de mogelijkheid om je werk zelfstandig te organiseren, flexibel te verdienen, creatief te zijn en je eigen vaardigheden te ontwikkelen.

Is een verpleegkundige een vrij beroep?

Een verpleegkundige wordt meestal niet beschouwd als een vrij beroep, omdat ze in de gezondheidszorg werkt en meestal in dienst is van medische instellingen.

Is een apotheker een vrij beroep?

Een apotheker wordt ook niet beschouwd als een vrij beroep, omdat ze in apotheken werken, die vaak deel uitmaken van grotere organisaties of ketens.

Is een tandarts een vrij beroep?

Een tandarts wordt meestal niet als een vrij beroep beschouwd, omdat hij of zij in een tandartspraktijk werkt en niet op individuele basis.

Is een fotograaf een vrij beroep?

Een fotograaf kan worden beschouwd als een vrij beroep, omdat hij of zij als freelancer kan werken, voor eigen rekening fotografeert of voor klanten.

Robbert Meilink
Robbert Meilink

Ik ben Robbert Meilink, de bezieler achter lexpev.nl. Mijn passie voor kennis en ontwikkeling drijft me om inhoud te creëren die verrijkt en informeert. Als fervent liefhebber van technologie, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling streef ik ernaar een platform te bieden dat niet alleen informeert, maar ook inspireert. Mijn nieuwsgierigheid naar de wereld heeft me ertoe gebracht om onderwerpen te verkennen variërend van de efficiëntie van managementtrainingen tot de intrigerende vraag hoeveel een vliegtuig weegt. Door mijn liefde voor ontdekken en leren hoop ik anderen te motiveren om hun horizon te verbreden en het meeste uit hun potentieel te halen.

Artikelen: 198

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *